Gebruikte cookies Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord

Werkgebieden

undefined

Rapportages van:


 • Milieu-effect-rapportages (MER)/studies
 • Structuurplannen
 • Inrichtingsplannen
 • Beheersplannen
 • Beleidsnotities
 • Groenbeleidsplannen
 • Verbindingszones
 • Bomenplannen
 • Toetsing van infrastructurele projecten of bouwplannen aan de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de Wet natuurbescherming

 


undefined

Evaluaties van:


 • Structuurplannen
 • Inrichtingsplannen
 • Beheersplannen
 • Groenbeleidsplannen
 • Soortbeschermingsplannen
 • Verbindingszones
 • Compensatieplannen

undefined

Inventarisaties


Flora

 • Vegetaties
 • Vegetatiestructuren
 • Water- en moerasvegetaties

 

Fauna

 • Vogels (broed- en wintervogels)
 • Zoogdieren
 • Kleine zoogdieren (muizen & spitsmuizen)
 • Vleermuizen
 • Insecten (libellen, zweefvliegen, hommels & bijen, vlinders)
 • Natuur / groenwaardering van:
 • Natuur / groen in de stad
 • Natuur in het buitengebied
 • Bomen in de stedelijke omgeving

undefined

Juridisch advies


 • Uitvoeren van toets ter bepaling van de juridische status van soorten (habitat-/vogelrichtlijn, Wet natuurbescherming e.d.)
 • Onderzoek in relatie tot de Wet natuurbescherming
 • Hulp bij aanvragen van ontheffingen

Preventie

Faunapassages, tot in steden aan toe, helpen voorkomen dat dieren worden doodgereden. Mitigerende maatregelen zoals faunapassages helpen bij het blijven voorkomen van populaties van dieren na bebouwing of de aanleg van wegen.

close2