Gebruikte cookies Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Adviesbureau Mertens BV

Adviesbureau Mertens BV (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09110429)
richt zich op de inventarisatie van natuur- en landschapswaarden en de eventuele effecten
van plannen of projecten op deze waarden. Vaak wordt daarom getoetst aan de geldende
wet- en regelgeving.
Dieren en planten kunnen zich vestigen na onderzoek en ook is er een mogelijkheid, dat
ondanks onderzoek dieren zich verborgen houden of dat planten niet zijn opgekomen in een
bepaald jaar doordat het bijvoorbeeld een droog of koud voorjaar is. Ook komt het zeer soms
voor dat wilde dieren zich anders gedragen in bepaalde situaties zoals op plaatsen waar veel
mensen komen, waar veel geluid is of veel lichtverstrooiing. Daarom heeft Adviesbureau
Mertens BV een inspanningsverlichting en geen resultaatverplichting bij inventarisaties.
Adviesbureau Mertens BV is niet aansprakelijk voor het zich verborgen houden, nadien
vestigen of verplaatsen van soorten.
Zoals bovenstaand weergegeven wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Een
plan of project wordt met de grootste zorg getoetst door Adviesbureau Mertens BV. De
geldende interpretatie van de wet- en regelgeving is aan verandering onderheving en sinds
de decentralisatie van bevoegde gezagen treden er ook regionale verschillen op.
Adviesbureau Mertens BV is niet verantwoordelijk voor veranderde interpretatie van de wet-
en regelgeving.
Na verrichtte werkzaamheden worden projecten soms overgedragen of wordt er op een
andere manier invulling gegeven aan de uitvoering. Adviesbureau Mertens BV is niet
aansprakelijk voor gevolgschade, of schade welke voortvloeit uit toepassingen van de
resultaten van de werkzaamheden of andere gegevens afkomstig van Adviesbureau Mertens
BV. De opdrachtgever vrijwaart Adviesbureau Mertens BV voor aansprakelijkheid van
derden als gevolg van deze toepassingen.
Omdat dieren en planten zich verplaatsen, zich kunnen vestigen na onderzoek en de
geldende interpretatie van wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is, is een
onderzoek twee jaar geldig. Na twee jaar dient een onderzoek en/of advies geactualiseerd te
worden. De opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk.
De interpretatie van wet- en regelging kan zijn gewijzigd na advies, de situatie kan veranderd
zijn en daarnaast dient voldaan te worden aan de Zorgplicht van bijvoorbeeld de Wet
natuurbescherming. Tijdig maar in ieder geval voorafgaand van start van eventueel fysieke
werkzaamheden dient de initiatiefnemer / uitvoerder zich daarom opnieuw op de hoogte te
stellen van eventueel aanwezige natuur- en landschapswaarden in en rond een plangebied
en hoe hiermee moet worden omgegaan. Voor uitvoer dienen natuur- en
landschapswaarden en eventueel gewijzigde situaties in kaart gebracht te worden en dient
nagegaan te worden hoe hiermee moet worden omgegaan.
Adviesbureau Mertens BV is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder
mede wordt verstaan gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
Inzake schadevergoeding geldt bij een toerekenbare tekortkoming van Adviesbureau
Mertens BV een aansprakelijkheidsbedrag van maximaal drie maal de opdrachtwaarde.


close2