Header image  
Bureau voor natuur, ruimtelijke ordening en ecotoxicologie  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
WERKVELD

Rapportages van:

 • Milieu-effect-rapportages (MER)/studies
 • Structuurplannen
 • Inrichtingsplannen
 • Beheersplannen
 • Beleidsnotities
 • Groenbeleidsplannen
 • Verbindingszones
 • Bomenplannen
 • Toetsing van infrastructurele projecten of bouwplannen aan de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de Flora- en Faunawet

Evaluaties van:

 • Structuurplannen
 • Inrichtingsplannen
 • Beheersplannen
 • Groenbeleidsplannen
 • Soortbeschermingsplannen
 • Verbindingszones
 • Compensatieplannen

Inventarisaties van:

 • Flora
  • Vegetaties
  • Vegetatiestructuren
  • Water- en moerasvegetaties
 • Fauna
  • Vogels (broed- en wintervogels)
  • Zoogdieren
  • Kleine zoogdieren (muizen & spitsmuizen)
  • Vleermuizen
  • Insecten (libellen, zweefvliegen, hommels & bijen, vlinders)

Natuur / groenwaardering van:

 • Natuur / groen in de stad
 • Natuur in het buitengebied
 • Bomen in de stedelijke omgeving

Juridisch advies:

 • Uitvoeren van toets ter bepaling van de juridische status van soorten (habitat-/vogelrichtlijn, natuurbeschermingswet, Flora en Faunawet e.d.)
 • Onderzoek in relatie tot de Flora en Faunawet
 • Hulp bij aanvragen van ontheffingen

 

 
 

 

PREVENTIE
Egel die uit faunapassage (duiker) komt. Faunapassages, tot in steden aan toe, helpen voorkomen dat dieren worden doodgereden. Mitigerende maatregelen zoals faunapassages helpen bij het blijven voorkomen van populaties van dieren na bebouwing of de aanleg van wegen.